บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด :: 02 328 2110

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 547 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2549 มีดังนี้

 1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน
 3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ
 4. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 5. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต จะมีเฉพาะการฝึกอบรมภาคทฤษฎีระยะเวลา 6 ชั่วโมง มีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรม ดังนี้

 1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
 2. ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
 3. การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
 4. วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย (1 ชั่วโมง)
 5. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
 6. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ ( 30 นาที)
 7. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ( 30 นาที)

ทั้งนี้ ไม่มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

จำนวนผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

วิทยากรฝึกอบรม

วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ขอใบเสนอราคาจัดอบรมอับอากาศ (in-house)

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร ผู้อนุญาต (1 วัน)

เดือนวันที่อบรม
กุมภาพันธ์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคมวันที่ 16 มีนาคม 2560
เมษายนวันที่ 27 เมษายน 2560
พฤษภาคมวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
มิถุนายนวันที่ 15 มิถุนายน 2560
กรกฎาคมวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
สิงหาคมวันที่ 17 สิงหาคม 2560
กันยายนวันที่ 14 กันยายน 2560
ตุลาคมวันที่ 12 ตุลาคม 2560
พฤศจิกายนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ค่าลงทะเบียน

ราคาปกติท่านละ 2,500 บาท

ราคาพิเศษ 2,000 บาท  (สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป)

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย

ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 (ใกล้สวนหลวง ร.9 ประเวศ กทม.)