บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด :: 02 328 2110

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 547 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2549 มีดังนี้

 1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน
 3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ
 4. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 5. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ประกอบด้วย

การอบรมภาคทฤษฎี

ภาคทฤษฎีต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 9 ชั่วโมง ดังนี้

(1) วิชาพื้นฐาน ( 6 ชั่วโมง)

 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
 • ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
 • การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
 • วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย (1 ชั่วโมง)
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)
 • ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ ( 30 นาที)
 • บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ( 30 นาที)

(2) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ (1 ชั่วโมง)

(3) เทคนิคการระบายอากาศ (1 ชั่วโมง)

(4) อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย ( 30 นาที)

(5) การดับเพลิงขั้นต้น ( 30 นาที)

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(๒) มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(ต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ทั่วไป)

จำนวนผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

 • ภาคทฤษฎี วิทยากร 1 คน ต่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30  คน
 • ภาคปฏิบัติ วิทยากร 1 คน ต่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 15  คน

การฝึกภาคปฏิบัติ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับการฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่จริง หรือ มีลักษณะเหมือนสถานที่จริง และได้รับการฝึกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมอย่างทั่วถึงทุกคน

วิทยากรฝึกอบรม

วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ขอใบเสนอราคาจัดอบรมอับอากาศ (in-house)

ตารางอบรม Public Training

(หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ไม่ได้เปิด public ต่างหาก ให้ใช้หลักสูตร 4 ผู้ แทน)

หลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวม 4 ผู้)

เดือนวันที่อบรม
กุมภาพันธ์วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคมวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2560
เมษายนวันที่ 27 – 29 เมษายน 2560
พฤษภาคมวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2560
มิถุนายนวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2560
กรกฎาคมวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2560
สิงหาคมวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560
กันยายนวันที่ 14 – 16 กันยายน 2560
ตุลาคมวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2560
พฤศจิกายนวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2560

ค่าลงทะเบียน

ราคาปกติท่านละ 6,500 บาท

ราคาพิเศษ 6,000 บาท  (สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป)

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย

ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 (ใกล้สวนหลวง ร.9 ประเวศ กทม.)