บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด :: 02 328 2110

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

เดือนหลักสูตร รวม 4 ผู้ (3 วัน)
กรกฎาคมวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560
กรกฎาคมวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2560
สิงหาคมวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560
สิงหาคมวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560
กันยายนวันที่ 14 – 16 กันยายน 2560
กันยายนวันที่ 28 – 30 กันยายน 2560
ตุลาคมวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2560
พฤศจิกายนวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายนวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560
พฤศจิกายนวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2560
ราคาปกติ6,500 บาท
ราคาพิเศษ (3ท่าน)6,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเนอร์ อิน ไทย

ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 (ใกล้สวนหลวง ร.9 ประเวศ กทม.)

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

วิธีการสมัคร

กรุณาส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

มาทางโทรสาร หมายเลข 02 328 2160 หรือ ทางอีเมล์ training@trainerinthai.com

และ นำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาให้เจ้าหน้าที่ในวันแรกของการฝึกอบรม
เอกสารประกอบการสมัคร

– ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าอบรม

– ใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

(2) มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหัวใจ
หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(ต้องมีใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ทั่วไป)

ขอใบเสนอราคาจัดอบรมอับอากาศ (in-house)

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
Download